لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی براق طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی براق طرح موج ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث ۶۷ در۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث ۶۷ در۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی مات طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی مات طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان دوروگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۷,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۷,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی آهنربایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی آهنربایی ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی آهنربایی تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش