لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق ۸ ساعته تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات ۸ ساعته تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۲۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۶۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۴۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۳۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۹۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۵۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۱۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۸۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۲۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش