لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۲۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۹۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۵ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۶ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۶ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۳۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۱۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۶۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۴۴۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۰۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۸۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۲۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱۹۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۲۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۴ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱۰۲,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۴ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۹۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۶ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۶ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۰۶۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۱۷۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۴۰۰۰ عددی ۱,۰۹۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۴۰۰۰ عددی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵۳۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵۸۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۴۰۰۰ عددی ۵۵۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۴۰۰۰ عددی ۶۱۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲۶۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲۹۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۴۰۰۰ عددی ۲۸۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۴۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۴۰۰۰ عددی ۳۱۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۶۰۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۷۰۳,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۵۹,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۸۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۴ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۴ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۶ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی B۶ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۲۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۱۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۲۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۶۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۴ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۶۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی B۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۱۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۳۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۷۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۵۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۳۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۵ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۶ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی B۶ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۷ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۸ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۳ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶۷,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی ۵۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی فرم ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۴,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی فرم ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۸,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی فرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی فرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۱۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۱۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۲۰ گرمی فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش